Vysílače Českého rozhlasu po roce 1993

 

Materiál ze svého archivu poskytl opět pan Jan Záhora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Český rozhlas Praha, úsek techniky.

Technická změna č.: 15/93

 

Předmětem této TZ jsou veškerá technicko – provozní opatření , související  se změnami rozhlasového vysílání Českého rozhlasu v sítích AM vysílačů, ke kterým dochází od 1.1.1994. Tato jsou závazná podle jejich obsahu pro všechny složky  Českého rozhlasu podílejících se na tvorbě a vysílání jednotlivých programů a rovněž tak i pro příslušné spojové organizace.

 

   I.     „Radiožurnál“ – první program českého rozhlasu ( ČRo 1)

 

 1. Český rozhlas ukončuje dnem  1.1.1994 vysílání ČRo 1 v pásmu dlouhých vln bez jakékoliv náhrady.

 2. Počínaje dnem 1.1.1994 se ruší vysílání ČRo 1 v pásmu středních vln v oblastech, které jsou do rozhodné doby obsluhovány vysílači Domamil ( Moravské Budějovice), České Budějovice, Radomyšl (Strakonice), Plzeň, Tachov, Liberec.

K zabezpečení těchto zásadních změn se vydává následující technicko-provozní opatření:

 

 1. Dnem 1.1.1994 od 00.05 hod se ukončuje provoz AM vysílače Topolná 01 + 02 (1500 kW), f=270 kHz

 2. Dnem 1. 1.1994  se ruší trvalý pronájem rozhlasového kanálu Praha – Topolná RP1, včetně jeho přípojného vedení RP70.

 3. Dnem 1.1.1994 od 00.05 se ukončuje provoz vysílačů:

   
 • Domamil 04 + 05 (50kW)   f=1071 kHz
 • Č.Budějovice 02 (30 kW)    f=1233 kHz
 • Radomyšl 02 + 03 (40 kW) f= 1071 kHz
 • Plzeň-město 01   (1 kW)     f= 1485 kHz
 • Tachov 02+03 (2 kW)          f=1584 kHz
 • Liberec 03+04 (2 kW)          f= 1584 kHz
 • K.Vary 06+07 (40kW)          f=1071 kHz
 
 1. Dnem 1.1.1994 se ruší trvalý pronájem rozhlasových spojů:

   
 • RKS Kleť – TKB Č.Budějovice – RKS Č.Budějovice RP7
 • RÚ Plzeň – RKS Plzeň  RP1
 • Ústí n/L – RKS Liberec  (úsek rozhl.spoje Praha-Liberec MPM5 )
 • RKS Barvičova – Domamil „RŽ“
 
 1. Dnem 1.1.94 od 04.00 hod se upravuje výkon vysílačů:

   
 • M.Hradiště 02 (25 kW)    f=1071 kHz
 • Komárov  05  (25 kW)      f=1233 kHz
 1. Dnem 1.1.94 od 04.00 hod se začleňuje do sítě AM vysílačů programu ČRo 1 vysílač:

 • K.Vary  04  ( 7kW)      f= 1071 kHz
 1. Všechny vysílače AM programu  ČRo 1 ve sdruženém provozu vysílají po celou provozní dobu, tj. od 04.00 do 18.30 hod s plným výkonem.  V souvislosti s tímto opatřením se ruší veškeré dodud platné minimální přestávky v programu určené pro změny v provozu vysílačů a stanovuje se nově pouze jedna denně v čase 18.30 hod v délce 5 s po ohlášení času.

 2. Programová přestávka   určená pro běžnou údržbu FM vysílačů v nepřetržitém provozu a přenosových cest zůstává beze změny, tj.  každý čtvrtek od 02.05 hod do 04.30 hod.

 3. Všechny AM vysílače programu ČRo 1 zahajují denně, s výjimkou čtvrtka, vysílání „Technickým předjezdem“, ( vysílače jsou připojovány k příslušnému rozhlasovému spoji , resp. zdroji  signálu a k anténní soustavě, anodové napětí všech stupňů je postupně zapnuto), který je společný i pro vysílače FM (VKV).

   

„Technický předjezd“  má následující obsah a časový sled:

03.50 – 03.58 hod       vysílání kalibračního tónu (1000 Hz, -12dBm)    za účelem kontroly a nastavení jmenovité úrovně přenosového řetězce, kmitočtového zdvihu a hloubky modulace vysílačů.

03.58 – 04.00 hod      vysílání znělěk až do zahájení programu.

 1. „Technický předjezd“  se ve čtvrtek realizuje o 30 min později, než je uvedeno v bodě 9.

 2. Pro identifikaci správného zapojení stereofonních kanálů se všechny znělky programu vysílají vždy v cyklu:

   
 • první dvě znělky v levém kanále ( pravý bez modulace)
 • Jedna znělka v pravém kanále ( levý bez modulace)
 1. K zabezpečení možnosti průběžné kontroly přenosových parametrů rozhlasového řetězce je do programu ČRo 1 vložen každý den měřící impuls v čase 02.05 hod.

 2. Vysílač Lipno 02  (f=1584 kHz) zůstává nadále v nepřetržitém provozu.

 3. Všechny AM vysílače, které zůstávají po 31.12.1993 v provozu, ukončí vysílání dne 1.1.1994 v 00.05 hod a od 04.00 hod zahájí vysílání v novém režimu.

 

 

      II.  Praha“ – druhý program Českého rozhlasu  ( ČRo 2 )

 1. Počínaje dnem 1.1. 94 se upravuje rozsah vysílání ČRo 2 v síti AM vysílačů na dobu od 4.00 hod do 22.45 hod ve všední dny a od 5.00.hod do 22.30 hod ve dnech pracovního klidu.

 2. Od 1.1.94 je program ČRo 2 šířen na FM vysílačích napojených přímo na regionální studia Českého rozhlasu každý den v době od 18.30 hod do 06.00 hod následujícího dne.

 3. Součástí programu ČRo 2 je i vysílání pro národnostní menšiny, které se počínaje dnem 1.1.94 realizuje vždy v úterý, středu a čtvrtek v síti VKV vysílačů v rozsahu 15 min a to od 19 do 19.15 hod.

   
   

K zabezpečení těchto zásadních změn se vydává následujícící technicko-provozní opatření, doplněné o opatření, které rozšiřuje možnost příjmu ČRo 2 na území ČR v pásmu středních vln.

 
 1. Všechny FM vysílače ukončí dne 1.1.94 v 00.11.10 hod vysílání programu ČRo 2 a od 5.00 hod vysílají v novém režimu dle ustanovení II/a, s výjimkou VS Karlovy Vary 03, který je nadále provozován v nepřetržitém režimu.

 2. Od 1.1.94 se vysílání programu ČRo 2 realizuje na vysílači Jihlava 02 pouze s výkonem 7 kW  ( f= 981 kHz) .

 3. Dnem 1.1.94 od 00.00 hod se VS Domamil 02 + 03 (f= 1332 kHz) trvale začleňuje do sítě AM vysílačů programu ČRo 2.

 4. Rozhlasový kanál v RR trase RKS Barvičova – RKS Domamil, náležející k VS Domamil 02 + 03 se dne 1.1.94 v době od 00.30.do 04.30 připojí pomocí přípojného vedení na RÚ Brno k trvale propůjčenému rozhlasovému spoji Praha – Jihlava RP 1.

 5. Všechny AM vysílače, vysílající program ČRo 2 ve sdruženém provozu vysílají po celou provozní dobu dle ustanovení II/a s plným výkonem V této souvislosti se mění a doplňují dosud platné minimální přestávky v programu v délce 5 s., určené pro změny provozu vysílačů nebo přepojení zdrojů signálu takto :

Ve všední dny  -  06.00 hod,  18.30 hod, 19.00 hod, 19.15 hod a 22.45 hod

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu – 06.00 hod, 18.30 hod, 19.00 hod, 20.00 hod a 22.30 hod.

Všechny tyto přestávky následují vždy po ohlášení času.

 1. Programová přestávka určená pro běžnou údržbu FM vysílačů v nepřetržitém provozu a k nim náležejících přenosových cest zavedená v úterý v době od 01.00 hod do 04.00 hod zůstává v platnosti.

 1. Všechny AM vysílače programu ČRo 2 zahajují denně vysílání „ technickým předjezdem “  ( vysílače jsou připojovány k příslušnému rozhlasovému spoji, resp. zdroji signálu a k anténní soustavě, anodové napětí všech stupňů je postupně zapnuto), který je společný i pro vysílače FM.„Technický předjezd“ má následující obsah a časový sled:

03.50 – 03.58  vysílání kalibračního tónu 1000 Hz,  -12 dBm za účelem kontroly nastavení jmenovité úrovnš přenosového řetězce, kmitočtového zdvihu a hloubky modulace vysílačů.
03.58     měřící impuls
03.58 – 04.00 vysílání znělek programu až do jeho zahájení
Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu začíná „Technický předjezd“ o 1 hod později.
 1. Pro případnou identifikaci správného zapojení stereofonních kanálů se všechny znělky programu vysílají vždy v cyklu:

 • První dvě znělky v levém kanále (pravý bez modulace)
 • Jedna znělka v pravém kanále ( levý bez modulace)
 1. K zabezpečení možnosti průběžné kontroly přenosových parametrů rozhlasového řetězce jr do programu ČRo 2 zařazen měřící impuls denně ve 12.45 hod a v rámci „Technického předjezdu“ před vysíláním znělek programu.

 

 

 III.   „ Vltava“ – třetí program Českého rozhlasu ( ČRo 3 )

 

Vysílání programu ČRo 3 od 1.1.94 upravuje v plném rozsahu TZ 13/93

Dnem 1.1.94 od 04.50 přechází vysílač Trutnov 08 ( f=101,9 MHz) do výhradního užívání regionálního studia ČRo Hradec Králové. K zabezpečení tohoto přechodu se vydává následující opatření:

 1. Doprava modulačního signálu bude dočasně realizována ballempfangem vysílače Krásné 125 ( f=100,1 MHz )

 2. Dnem 1.1.94 se ruší propůjčený rozhlasový kanál v RR trase RKS Doubek – RKS Černá hora.

   
   

IV.    Vysílání regionálních studií Českého rozhlasu ( ČRo R )

 1. Počínaje dnem 1.1.94 je stanoven max. možný rozsah vysílání regionálních studií ČRo na dobu od 06.00 hod do 18.30 hod.

 2. Počínaje dnem 1.1.94 přecházejí FM vysílače Olomouc 06 a Jeseník  02 do výhradního používání nově zřízeného regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc.

 3. K 1.1.94 se ruší vysílání regionálních programů v pásmu středních vln v oblastech, které jsou do rozhodné doby obsluhovány vysílači Č.Budějovice, Dobrochov, Hradec Králové, Karlovy Vary a Domamil ( Mor.Budějovice).

 4. Od 1.1.94 se ruší vysílání pořadů pro národnostní menšiny v rámci regionálního vysílání.

 

          K zabezpečení těchto změn se vydává následující technicko-provozní opatření:

       

 1. Dnem 31.12.1993 od 16.00 hod se ukončuje bez náhrady provoz AM vysílačů:

 • Č.Budějovice 03                      ( f= 846 kHZ )
 • Dobrochov 05+06                  ( f= 1332 kHz )
 • Hradec Králové 05+06          ( f= 945 kHz)
 • Karlovy Vary 09                      ( f= 1332 kHz)
 1. Dnem 1.1.94 od 05.00 hod přechází VS Trutnov 08 ( f= 101,9 MHz ) do výhradního používání regionálního studia Hradec Králové (viz opatření III/ 1 ).

 2. Dnem 1.1.94 od 05.00 hod se ukončuje provoz FM vysílače Liberec 02 V ( f=71,96 MHz )

 3. Ke dni 31.12.93 se ruší trvalý pronájem rozhlasových spojů:

 • R.S. Č.Budějovice – RKS Č.Budějovice RP 1
 • RÚ Brno – Dobrochov RP 1
 • R.S. Brno – RÚ Brno RP 1 (úsek přípoj.vedení RS Brno –RKS Barvičova RP1 )
 • R.S Hr. Králové – RKS H.Králové (Stěžery ) RP1
 • RÚ H.Králové – RKS Liberec (Ještěd) RP1
 • RÚ Plzeň - RKS K.Vary RP1
 1. Dnem 28.2.94 od 16.00 hod se ukončuje provoz AM vysílače Komárov 07 ( f= 900 kHz) bez náhrady a současně se ruší trvalý pronájem rozhlasového spoje R.S. Brno – RKS Komárov RP 2.

 2. Dnem 30.6.94 od 16.00 hod se bez náhrady ukončuje provoz AM vysílače Přeštice 06+07  ( f= 774 kHz ) a současně se ruší trvalý pronájem rozhlasového spoje R.S.Plzeň – RKS Přeštice RP 1.

 3. Pro zabezpečení dopravy modulačního signálu programu ČRo 2 (Praha) do nově zřízeného regionálního studia Olomouc a pro zabezpečení dopravy modulačního signálu programu regionálního studia Olomouc na VS Olomouc 06 a Jeseník 02 se nově zřizují rozhlasové spoje v relaci:

 • R.S. Brno – RKS Hošťálkovice – R.S. Ostrava
 • RKS Hošťálkovice – R.S. Olomouc
 • R.S.  Olomouc – RKS Barvičova
 • RKS Barvičova – RKS Hošťálkovice – RR trasa na Praděd a VS Olomouc                                                                                                  
 •  
 • Takto konstruovaný soubor rozhlasových spojů umožní do budoucna v rámci vzájemné dohody mezi regionálními studii Brno, Olomouc a Ostrava zajistit výměnu svých jednotlivých pořadů.
 1. Propojení, nastavení a vyzkoušení rozhlasových spojů dle předchozího bodu  se provede dne 28.12.93 v době od 01.30 hod do 03.50 hod.

 2. Konečné odpojení R.R. Ostrava od rozhlasového spoje RKS Hošťálkovice – RKS Radíkov a současně připojení tohoto rozhlasového spoje k rozhlasovému spoji R.S. Olomouc – RKS Barvičova – RKS Hošťálkovice se provede dne 1.1.94 v době od 04.50 hod do 04.58 hod.

 3. Pro AM vysílače, které zůstávají po 31.12.93 v provozu s omezenou dobou vysílání ( 08.00 hod – 16.00 hod ) zajistí jejich „Technický předjezd“ nadále příslušná regionální studia.

Technický předjezd“ má následující obsah a časový sled:

 

07.50 – 07.58  vysílání kalibračního tónu 1000 Hz,  -12 dBm za účelem kontroly nastavení jmenovité úrovnš přenosového řetězce, kmitočtového zdvihu a hloubky modulace vysílačů.

                       07.58 – 08.00 vysílání znělek programu až do zahájení programu

 1. Pro případnou identifikaci správného zapojení stereofonních kanálů se všechny znělky v průběhu vlastního regionálního programu vysílají vždy v cyklu:

 • První dvě znělky v levém kanále (pravý bez modulace)
 • Jedna znělka v pravém kanále ( levý bez modulace)
 1. Vstup regionálního vysílání do sítě FM vysílačů, resp. jeho vystoupení ze sítě FM vysílačů se realizuje každý den v 06.00 hod, resp. 18.30 hod v 5 sec. pauze programu ČRo 2 vždy po ohlášení času. Tímto ustanovením se nevylučuje možnost vstupu resp.výstupu i v jiných časech, vždy však po dohodě s programem ČRo 2.

Kontrola přenosového řetězce FM vysílačů a nastavení jejich kmitočtového zdvihu je zajišťována „ Technickým předjezdem“ v rámci vysílání programu ČRo 2.

Regionálním studiím se však ukládá povinnost kontrolovat a dodržovat jmenovitou úroveň signálu na vstupu i výstupu jednotlivých rozhlasových spojů, procházejících studiem.

 1. Program ČRo 2 zařazuje dle části II/9 měřící impuls a je třeba ze strany regionálních studií zabezpečit, aby „prošel“ až na příslušné vysílače.

 2. AM vysílače Lipno 01, Tachov, a Broumov 01+02 vysílají v nepřetržitém provozu a stávají se po skončení regionálního vysílání součástí sítě vysílačů programu ČRo 2.

 3. Dosavadní týdenní provozní režim VS Zbraslav 05+06 není touto TZ pro r.1994 dotčen.

V.      Vysílání do zahraničí

Na základě objednávky Úřadu vlády ČR na zajištění a provozování rozhlasového vysílání do zahraničí u Českého rozhlasu se mění dnem 1.1.94 dosavadní rozsah tohoto vysílání takto:

 1. Počínaje dnem 1.1.94  končí vysílání programu ČRo 1 (Radiožurnálu) do zahraničí.

 2. Dnem 1.1.94 vstoupí v platnost nový programový a kmitočtový rozvrh krátkovlnného vysílání Českého rozhlasu

 

V souvislosti s těmito změnami se vydává následující opatření:

 1. Dnem 1.1.94 se ukončuje bez náhrady provoz vysílače

 • Litomyšl 14
 • Velké Kostolany 01
 • Litomyšl 17
 •  
 1. Dnem 1.1.94 se ruší trvalý pronájem rozhlasových kanálů:

 • Malženice – V.Kostolany RP 1
 • Praha – Litomyšl RP 3, včetně výstupu RP 101
 1. Konkretní kmitočtový a programový rozvrh bude vydán zvláštní „Technickou změnou“.

 

 

  V Praze dne 16.12.1993                                 ŘEDITEL TECHNIKY v.r.

 

 

 

 

NAVIGACE - návrat zpět na hlavní navigační stránku