Přijímací stanice telefonie

Přijímací stanice telefonie

Jak popsáno v předchozí kartě, je zde využit de Forestův (Američan) audion. Popis funkce: " Vlny ze stanice vysílací dopadnou na antennu H, která je připojena k primární cívce transformátoru F, spojené se zemí. Vlny tyto indukují v sekundární cívce střídavé proudy, které se vedou přes kondenzátor E k platinové destičce audionu, jehož vlákno tantalové je rozežhaveno. Tím stává se prostor uvnitř žárovky vodivým a vydává proud jen jednoho směru, kdežto druhý zadržuje, takže pak z audionu vychází jenom proud stejnosměrný, který se spojuje s proudem, vycházejícím z baterie C a působí na telefon B. Dokud dopadají na antenu  vlny o stejné intenzitě a periodě ( dnes nemodulované) prochází do sluchátka stále stejný proud stejnosměrný, takže není slyšeti ničeho. jakmile však vlny dopadající na antennu jsou nestejné, je také proud, vycházející z audionu nestejný , čímž rozkmitá se destička v telefonu a my pak slyšíme jasně vše, co na stanici vysílací bylo mluveno, zpíváno, hráno a pod. S tímto audionem ( dnes detekční diodou) byly konány pokus yve válečném loďstvu americkém a výborně se dařily až na vzdálenost 6,4 km. Použije-li se stanic silnějších a lepšího naladění, není tento stav jistě konečný..."